درخواست خدمات در حوزه برگزاری همایش، جلسات کاری و ورکشاپ