اقامتگا‌ه‌ها

واحد 120 متری قبا

تهران، پاسداران

واحد 120 متری هتل آپارتمان قبا، با 2 اتاق خواب بزرگ و 2 تخت خواب بزرگ و 2 تخت خواب 2 نفره راحت واقع در محله پاسداران تهران می‌باشد.

واحد 65 متری قبا

تهران، پاسداران

واحد 65 متری هتل آپارتمان قبا که در محله پاسداران تهران واقع شده است، دارای 1 اتاق خواب با 1 تخت خواب 2 نفره راحت می‌باشد.

واحد 85 متری قبا

تهران، پاسداران

واحد 85 متری هتل آپارتمان قبا واقع در محله پاسداران تهران، دارای 2 اتاق خواب کوچک با 2 تخت خواب 2 نفره راحت می‌باشد.

ویژه

واحد 180 متری قبا

تهران، پاسداران

واحد 180 متری هتل آپارتمان قبا، با 3 اتاق خواب و 3 تخت خواب 2 نفره، واقع در محله پاسداران تهران است.

واحد 150 متری سهیل

تهران، قیطریه

واحد 150 متری هتل آپارتمان سهیل واقع در محله قیطریه تهران، دارای 3 اتاق خواب با 3 تخت خواب 2 نفره راحت است.

واحد 120 متری سهیل

تهران، قیطریه

واحد 120 متری هتل آپارتمان سهیل که دارای 2 اتاق خواب بزرگ با 2 تخت خواب 2 نفره راحت می‌باشد، در محله قیطریه تهران واقع شده است.

واحد 90 متری سهیل

تهران، قیطریه

واحد 90 متری هتل آپارتمان سهیل با 2 اتاق خواب کوچک  و 2 تخت خواب 2 نفره در محله قیطریه تهران واقع شده است.

ویژه

واحد 180 متری سهیل

تهران، قیطریه

واحد 180 متری هتل آپارتمان سهیل، در محله قیطریه تهران واقع شده است که دارای 2 خواب با 2 تخت خواب 2 نفره راحت می‌باشد.

ویژه

واحد 100 متری مهناز

تهران، جردن

واحد 100 متری هتل آپارتمان مهناز واقع در محله جردن تهران، دارای 2 اتاق خواب که هر کدام دارای 2 تخت 2 نفره است، می‌باشد.

ویژه

واحد 130 متری مهناز

تهران، جردن

واحد 130 متری هتل آپارتمان مهناز واقع در محله جردن تهران، دارای 2 اتاق خواب 2 تخته (تخت های 2 نفره) است.

واحد 150 متری مهناز

تهران، جردن

واحد 150 متری هتل آپارتمان مهناز واقع  در محله جردن تهران، دارای 2 اتاق خواب با 2 عدد تخت خواب 2 نفره است.